Bezbednost
Mi štitimo vaše podatke

Izborom, instalacijom i implementacijom vrhunske opreme video monitoring tek počinje. Adekvatna analitika doprinosi punom iskorišćenju kapaciteta video monitoring sistema koji je implementiran. Upravo je to komparativna prednost koju imamo i donosimo svojim klijentima.

GDPR ili General Data Protection Regulation (Opšta regulativa o zaštiti podataka) predstavlja redulativu Evropskog parlamenta i Saveta Evrope kojom su kompanije obavezne da štite lične podatke građana EU. Shodna primena je predviđena i za zemlje kandidate, a obaveza se odnosi i na one koji su van EU ali posluju sa građanima EU. GDPR ustanovljava osnovnu liniju standarda za kompanije koje posluju sa građanima EU radi boljeg čuvanja, obrade i prenosa ličnih podataka građana.

ISO 27001 jeste sistem upravljanja koji bezbednost informacija dovodi pod kontrolu menadžmenta. Niz procedura koje se po ovom standardu uspostavljaju ne samo da obezbeđuju Vaše informacije već i Vašim klijentima govori da su njihove informacije bezbedne kod Vas.

Bezbednost mreže se odnosi na prevenciju neovlašćenog pristupa u korporativnu mrežu. Na nivou koncepta, bezbednost mreže dopunjava bezbednost krajnjeg korisnika koja se fokusira na pojedinačne uređaje. Bezbednost mreže je fokusirana na interakciju uređaja i vezno tkivo koje ih spaja.

Poverljivost poruke

Trebalo bi da samo pošiljalac i nameravani primalac razumeju sadržaj prenesene poruke. S obzirom na to da prisluškivači mogu da presretnu poruku, to obavezno zahteva da ona bude nekako šifrovana. I to tako da presretnutu poruku prisluškivač ne može da dešifruje.

Integritet poruke

Čak i kad su pošiljalac i primalac u stanju da međusobno provere svoju autentičnost, oni takođe žele da obezbede da se sadržaj ne promeni. To se može desiti bilo zlonamerno, bilo nesrećnim slučajem tokom prenosa. Za obezbeđivanje takvog integriteta poruke mogu se koristiti proširenja tehnika kontrolnih zbirova. bezbednost mreže.

Autentičnost krajnjih tačaka

I pošiljalac i primalac trebalo bi da mogu da se uvere u identitet druge strane. U ljudskoj komunikaciji licem u lice taj problem se lako rešava vizuelnim prepoznavanjem. Kod entiteta koji komuniciraju razmenjujući poruke preko medijuma, provera autentičnosti nije tako jednostavna.

Operaciona bezbednost

Skoro sve organizacije danas imaju mreže koje su povezane sa javnim internetom. Te mreže mogu postati meta napadača koji napade vrše preko javnog interneta. Napadači mogu da pokušaju da postave crve u računare te mreže i tako  dođu korporativnih podataka, preslikaju internu konfiguraciju mreže i pokrenu napade odbijanja usluga, takozvane DDoS napade.